நம் இனத்தை சேர்ந்த இணைய தள வல்லுனர்கள்
இப்பகுதியில் உங்களை இணைத்து கொள்ள விரும்பினால் இங்கு கிளிக் செய்யவும்
B. Balamanigandan
I am B.Balamanigandan 26 yrs old, My ambition is to become a good entrepreneur to serve the nation and my main aspiration is to lift up my industry to compete with International industries and to promote IT sectors in India. For more details please logon to www.mrbbm.com
தொடர்புக்கு
A.R.KARTHIGEYAN
Dear Relatives, I am owning an advertisement company with my brother.The company name is MIND CARVE MEDIA. If any of our member need website, commercial,photography, advertisement,corporate films etc, Kindly feel free to contact.
தொடர்புக்கு
M A Sankar
We are developing Application Software for Small and Large scale business concerns. We have inventory cum Accounting Software for Jewellers, Textiles, Hardware Shops, Textiles, Medical Wholesale & Retail Shops. Also we are planning launching Web Based Software for maintaining Your daily business transactions without spending much Investment for Software. To advertise your products in our Website free of Cost contact us at info@equalsonline.com
தொடர்புக்கு